دانلود آهنگ اگه داشتم تو رو دنیام یه صفای دیگه داشت

دانلود آهنگ اگه داشتم تو رو دنیام یه صفای دیگه داشت

دانلود آهنگ قلبت هم مثل دو تا چشم سياته ظلم عالم توي اون برق نگاته

دانلود آهنگ قلبت هم مثل دو تا چشم سياته ظلم عالم توي اون برق نگاته

دانلود آهنگ بیا تا لیلی و مجنون شویم افسانه اش با من

دانلود آهنگ بیا تا لیلی و مجنون شویم افسانه اش با من

دانلود آهنگ نه به ابر نه به آب نه به این آبی آرام بلند

دانلود آهنگ نه به ابر نه به آب نه به این آبی آرام بلند

دانلود آهنگ بابا میدونه از خشایار اس آر

دانلود آهنگ بابا میدونه از خشایار اس آر

دانلود آهنگ بیا با من بزن جام بیا بخون تو چشمام

دانلود آهنگ بیا با من بزن جام بیا بخون تو چشمام

دانلود آهنگ بی تو چه بی تابم من امید بر بادم من یه دنیا فریادم

دانلود آهنگ بی تو چه بی تابم من امید بر بادم من یه دنیا فریادم

دانلود آهنگ صبح که در پنجرتون وا میشه خورشید از اون روزنه پیدا میشه

دانلود آهنگ صبح که در پنجرتون وا میشه خورشید از اون روزنه پیدا میشه

دانلود آهنگ دنیا رو میخواستی برام عمرت و گذاشتی به پام

دانلود آهنگ دنیا رو میخواستی برام عمرت و گذاشتی به پام

دانلود آهنگ هر یار اهل نیرنگ هر دوست اهل حیله

دانلود آهنگ هر یار اهل نیرنگ هر دوست اهل حیله