دانلود آهنگ من اگر عاشق نباشم از خودم سیرم زود میمیرم

دانلود آهنگ من اگر عاشق نباشم از خودم سیرم زود میمیرم

دانلود آهنگ بازوانت را به مستی حلقه کن برگردنم

دانلود آهنگ بازوانت را به مستی حلقه کن برگردنم

دانلود آهنگ گلهای خشک تو گلدون خبر از درد میده

دانلود آهنگ گلهای خشک تو گلدون خبر از درد میده

دانلود آهنگ اگه مجنون بشه زنده دوباره واسم قلبشو از سینش دراره

دانلود آهنگ اگه مجنون بشه زنده دوباره واسم قلبشو از سینش دراره

دانلود آهنگ صدای پای ماه میاد تو آسمون انگار عروسی تو شهر عاشقون

دانلود آهنگ صدای پای ماه میاد تو آسمون انگار عروسی تو شهر عاشقون

دانلود آهنگ در دل شب دعای من گریه بی صدای من

دانلود آهنگ در دل شب دعای من گریه بی صدای من

دانلود آهنگ دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پر آبم کرد

دانلود آهنگ دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پر آبم کرد

دانلود آهنگ نه یک نامه نوشتی نه روی تو رو دیدم نه دستامو گرفتی

دانلود آهنگ نه یک نامه نوشتی نه روی تو رو دیدم نه دستامو گرفتی

دانلود آهنگ روی رقص شاپرک زير بارون چشات

دانلود آهنگ روی رقص شاپرک زير بارون چشات

دانلود آهنگ وقتیکه تو رفتی خورشید نمرده دریا و بیابان خدا دست نخورده

دانلود آهنگ وقتیکه تو رفتی خورشید نمرده دریا و بیابان خدا دست نخورده